p. 03-784 6718 j.rekola@jrekolaoy.fi

Tietosuojaseloste

 

Tämä on J. Rekola Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 21.5.2018. Viimeisin muutos 21.5.2018.

 

  1. Rekisterinpitäjä

Rekola Oy (1545604-3)

Suvimaantie 6, 15150 Lahti

puhelin: 03-7846 718

sähköposti: j.rekola@jrekolaoy.fi

 2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Jasmi Rekola, hallintovastaava

jasmi.rekola@jrekolaoy.fi 044-776 4464

 

  1. Rekisterien nimet 

Asiakasrekisteri

  1. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus. 

Rekola Oy:n (jatkossa yritys) asiakasrekisterin olemassa olon peruste on sopimussuhde tai muu yhteys asiakkaan ja yrityksen välillä.Asiakasrekisterin henkilötietojen kokoamisen ja käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito ja hoitaminen, sopimussuhteen täyttämiseen liittyvien velvollisuuksien hoitaminen sekä asiakassuhteen ylläpitomarkkinointi.Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

  1. Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteriin tallennettavia tietoja ovat henkilön nimi, asema, yritys/ organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot sekä muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

  1. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan rekisteröidyltä sopimuksista, www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa rekisteröity luovuttaa tietojaan.

  1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille paitsi J. Rekola Oy:n tarkasti määritellyille sopimuskumppaneille laskutusta ja taloushallinnon hoitamista varten.Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle markkinointitarkoituksiin.Tietoja ei siirretä rekisterinpitäjän toimesta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.Tahot, joille J. Rekola Oy henkilötietoja luovuttaa laskutusta ja taloushallinnon hoitamista varten ovat erillisellä sopimuksella sitoutuneet noudattamaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen säännöksiä ja muuta asiaan liittyvää lainsäädäntöä.

  1. Rekisterin suojaus ja henkilötietojen säilytysaika

Kunnioitamme henkilötietojesi luottamuksellisuutta. Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta. Rekisterimme on talletettu palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla suojattuun tietokantaan. Huolehdimme laitteistomme fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta asiaankuuluvasti. Yritys huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. J. Rekola Oy on ulkoistanut laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehtimisen ulkopuolisen asiantuntijasopimuskumppanin tehtäväksi.

Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitämme asiaankuuluvalla tavalla. Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan, kun se on tarpeen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi. Kirjanpitolain tai muun soveltuvan lain velvoitteista johtuen tietoja voidaan joutua säilyttämään edellä mainittua ajanjaksoa pitempään.

  1. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä edellyttää aina pyynnön esittäjän todistamaan henkilöllisyytensä voimassa olevalla kuvallisella henkilöllisyystodistuksella. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa. Tiedot pyynnön perusteella J. Rekola Oy:n puolesta tehdyistä toimista lähetetään kirjeitse rekisteröidyn väestötietojärjestelmään ilmoittamaan viralliseen osoitteeseen. Tiedot voidaan luovuttaa myös henkilökohtaisesti niiden pyytäjälle.

  1. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). J. Rekola Oy takaa rekisteröidyille myös muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet.

 

  1. Tietosuojaselosteen muuttaminen. 

Rekola Oy pidättää itsellään oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä tällä sivulla.